Rettssak,  prosedyre og tvisteløsning

Det kan være vanskelig å løse alle tvister og uenigheter. Sakene kan ende opp for domstolene. I en slik situasjon kan mange detaljer være viktige i forhold til om krav fører frem eller ikke. Advokat Midling-Hansen har omfattende erfaring med rettssaker, tvisteløsning og prosedyre. Han har prosedert en mengde saker for både tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Det gis ærlig og balansert rådgivning og det arbeides for et optimalt resultat for klienten.

Rettsmekling – domstolsbehandling som verktøy

Å gå til retten behøver ikke bety at saken skal ende med dom. Ofte er det å la saken gå til retten nødvendig for å oppnå et forlik (enighet) med den andre parten. Det er i mange saker ønskelig å hensiktsmessig med rettsmekling. Rettsmekling er forhandlinger i regi av en dommer. Partene møter i retten, sammen med sine advokater og en dommer, med det mål å komme frem til en avtale omkring saken. Svært mange saker blir løst gjennom rettsmekling. Fordelen er partene da har kontroll på utfallet i saken, noe man ikke har ved å la en dommer bestemme. Partene må imidlertid være villig til å gi noe for at et forlik skal være realistisk.

Prosessvarsel før sak

Før en tvist tas inn for retten må det som regel varsles om dette til den andre siden. Dette kalles prosessvarsel, og er ment å gi grunnlag for den andre parten til å gi seg eller komme med synspunkter og bevis som stiller saken i et annet lys.

Skal man gå til sak?

Ved alle rettssaker, og før man vurderer å gå til slike skritt, må prosessrisikoen overveies og vurderes. Prosessrisiko er muligheten for at saken ikke ender slik en ser for seg, og de konsekvenser som er knyttet til dette. Det er kostbart å gjennomføre rettssaker. Egen advokat skal betales og i tillegg er det slik at den som taper en rettssak som hovedregel også må betale den andre siden sin advokat. I tillegg tilkommer gebyrer og annet til domstolen. Videre må det tas i betraktning at en både må sette av tid og energi til å følge opp saken fra egen side. Man har heller ikke kontroll på om saken blir anket videre fra tingretten til lagmannsretten, og evt. også til Høyesterett.

Derfor er det viktig å vurdere nøye om det er sannsynlig å nå frem med et krav, hvor viktig og stort kravet er for en og om andre mellomløsninger er mulig å oppnå slik at en unngår en rettssak. Advokat Midling-Hansen bistår med disse vurderingene og tilstreber å gi ærlig tilbakemelding til klientene.

Bevis og faktum

Ved en rettssak er bevisene og hva som har skjedd det aller viktigste. Slik er det i de aller fleste saker. Derfor er det viktig å bringe til bords alle bevis som kan belyse saken best mulig. Det er vanskelig å vite hva som utgjør relevante og viktige bevis, og særlig her kan advokat Midling-Hansen. Han har lang erfaring med å vurdere saker og bevisene i sakene, herunder samtale med vitner.

Rettslige anførsler

Den rettslige siden av saken er i hoveddelene av sakene relativt avklart. Få saker er prinsipielle ved at de dreier seg om tvilsomme juridiske spørsmål. Derfor er det viktigste som regel faktum og bevis.

En helt sentral kjerneoppgave er likevel å presentere jussen på en konsentrert og forståelig måte for dommeren. Dette særlig fordi norske domstoler i liten grad baserer seg på spesialiserte dommere som jobber med hver sine emner. Norske dommere er ment å være generalister.

Noen få saker dreier seg om uavklarte eller tvilsomme rettslige spørsmål. Da blir presentasjon av jussen enda viktigere.

Få hjelp med din sak

Advokat Midling-Hansen har over 13 års erfaring med å prosedere ulike sivile saker for domstolene. Det er ført saker innenfor fagområder som f.eks. familierett/barnerett, kontraktsrett, eiendomsrett, finansavtaleloven og åndsverk. Denne erfaringen gir godt grunnlag for å presentere jussen, bevis og faktum, på en god måte for retten.

Benytt skjemaet for en uforpliktende vurdering og vi tar kontakt med deg.

    KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE VURDERING

    Kontaktskjema