Testamentsfullbyrder er en person som arvelater bestemmer i sitt testament skal stå for skiftet etter ham eller henne. Arvelaterens innsatte fullbyrder vil plikte å gjennomføre dødsboskiftet i tråd med testamentet, og ellers de plikter som følger av arveloven og andre bestemmelser.

Lovbestemmelse om testamentsfullbyrder

Ordningen med testamentsfullbyrder har eksistert lenge, og var også en del av arveloven fra 1972. I dagens arvelov fra 2019, er hovedbestemmelsen om ordningen i § 99. Første ledd sier bl.a.:

«Arvelateren kan i testament fastsette at en bestemt, navngitt person skal gjennomføre skiftet (testamentsfullbyrder). En slik bestemmelse er ikke bindende for arvelateren livsarvinger eller ektefelle eller for samboer med rett til arv etter loven».

Altså ser vi at ordningen ikke er bindende for livsarvinger, ektefelle eller samboer med arverett. For andre arvinger enn de nevnte vil bestemmelsen om fullbyrder være bindende og kan ikke endres på. Dette innebærer at særlig en del barnløse testatorer setter inn testamentsfullbyrder.

Testamentsfullbyrderen vil etter arveloven § 99 bli ansett som dødsboets fullmektig, hvis ikke noe annet fremgår av testamentet. Begjærer noen arving offentlig skifte, som vil være mulig selv på tross av en bestemt fullbyrder , skal den angitte person som hovedregel oppnevnes som bostyrer.

Testamentsfullbyrderens oppgaver og myndighet

Der noen er satt inn som testamentsfullbyrder vil denne personen forutsettes å være gitt i oppdraget å stå for hele skiftet, dvs. være fullmektig for dødsboet. Arvelateren kan imidlertid bestemme en snevrere oppgave i testamentet.

Hvis testamentsfullbyrder er gitt en ordinær fullmektig-oppgave, skal han eller hun sørge for det fulle skiftet etter avdøde. Dette vil inkludere slik som å skaffe seg oversikt over arvinger, over avdødes formue / verdier og gjeld, dekning av avdødes forpliktelser, besørging av skatterapportering, utbetaling og fordeling av arv iht. testamentets bestemmelser med mer.

Testamentsfullbyrder kan være en praktisk måte for en arvelater å avklare for arvingene hvem som skal håndtere dødsboet. Da slipper man en evt. tvist om dette, og at det må begjæres offentlig skifte. Offentlig skifte er som regel dyrere enn et privat skifte med testamentsfullbyrder som fullmektig.

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen har lang erfaring med skifte av private dødsbo, og kan om ønskelig settes inn som testamentsfullbyrder for den som måtte ville han en slik ordning i sitt testament.

Mai 2022

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen