Ektefelleskifter behøver ikke være vanskeligere enn det ektefellene selv gjør det til. Utgangspunktet ved et skifteoppgjør er nemlig avtalefrihet. Dette betyr at ektefellene kan være romslige, fleksible og finne frem til avtaler som løser deres situasjon på en god måte. Likevel er det viktig å nedfelle en enighet i en skifteavtale.

Hva er en skifteavtale og hvorfor er det viktig?

En skifteavtale er en skriftlig og signert avtale som beviser en gang for alle at avtale er inngått og hva parten er blitt enige om.

Det er ikke helt uvanlig at en av ektefellene etter noe tid angrer på en avtale, eller hevder at et skifte ikke er endelig avsluttet. Dette kan komme typisk komme hvis eksen skulle finne seg en ny parter, og sjalusien gjør seg gjeldende. Da er det det veldig greit å ha en signert skifteavtale å slå i bordet med.

Hva skal en skifteavtale inneholde?

En skifteavtale har ingen spesielle krav, og partene står i utgangspunktet fritt mht. utforming og innhold. Det er likevel visse forhold som bør med:

Avtalen må ikke kalles «skifteavtale», men kan med fordel ha dette som overskrift. Eventuelt kan den kun ha som overskrift «avtale». Den må angi hvilke ektefeller det er tale om med navn og gjerne fødselsdato eller fullt fødselsnummer. Innledningsvis bør avtalen si at den gjelder skifte av felleseie etter endt ekteskap.

Skifteavtalen bør innholdsmessig si hva ektefellene har blitt enige om. Dette vil typisk omfatte hvilke ektefelle som overtar hvilke eiendeler, samt hvordan felles gjeld skal fordeles. Det bør f.eks. fremgår at en ektefelle som ikke skal overta felles bolig skal fjernes som medlånetaker på lån som overtagende ektefelle overtar.

Eiendommer bør være nevnt med adresse og matrikkeldetaljer (gnr/bnr/snr., evt. andelsnummer).

Skifteavtalen bør (må) si om den ene ektefellen skal betale den andre noe, og konkret hva dette beløpet utgjør. Dette vil være vanlig der en ektefelle overtar større verdier enn hva ektefellen i utgangspunktet har krav på.

Avtalen bør ideelt si uttrykkelig at den, og dens gjennomføring, utgjør en endelig avslutning på ektefelleskiftet.

Avtalen bør dateres og må så klart signeres av begge parter. Den bør utstedes i minst to eksemplarer, slik at ektefellene får hver sin.

Det er intet mål med en for komplisert eller omfattende skifteavtaler. Skifteavtaler er ofte nokså enkle i sin utforming.

Sett deg inn i rettighetene dine før du signerer en skifteavtale

Det er avtalefrihet ved skilsmisseoppgjør. Men et viktig premiss for å ikke gå skoa av seg i forbindelse med et slikt oppgjør, er å sette seg inn i hvilke rettigheter man har ved oppgjøret. Dette gjør at man ikke gir fra seg for mye, eller rett og slett blir lurt av ektefellen i forbindelse med oppgjøret. Det gjør også at begge ektefeller i større grad er i stand til å se løsninger som er rimelig for begge parter og som kan bidra til en minnelig løsning på skiftet.

En annen helt sentral grunn for å ha en viss kunnskap om sine rettigheter, er at en signert skifteavtale som hovedregel er bindende og uten angrerett. Har du først signert en skifteavtale vil det som regel ikke være lett å få gjort noe med den i ettertid, selv om du angrer eller skjønner du har gjort noe dumt.

Derfor: ikke signer en skifteavtale som motparten legge frem uten å sette deg inn i hva du har krav på og ikke. Signer aldri en skifteavtale, eller annen avtale, du ikke forstår.

Tilsidesettelse av skifteavtale

Unntaksvis kan en inngått skifteavtale settes til side helt eller delvis, eventuelt at domstolen tilkjenner den ene ektefellen et pengebeløp.

Loven sier at vilkåret for slik tilsidesettelse eller tilkjennelse av pengebeløp, er at avtalen virker «urimelig overfor en av partene.» Spørsmålet om avtalen skal settes til side eller lempes, vil bero på en totalvurdering av avtalens innhold, forholdene ved avtalens inngåelse, partenes stilling, senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig.

Det vil måtte skje en sammenligning av avtalens innhold og resultat mot hva ektefellen som krever tilsidesettelse eller lemping ville fått etter ekteskapslovens regler.

Det er etter rettspraksis ikke kurant å få medhold i krav om tilsidesettelse eller lemping. Altså skal det ganske mye til, og det er uttalt at i forarbeidene til ekteskapsloven at avtalen må virke «positivt urimelig» for ektefellen.

Har partene fått rådgivning av advokat ved skifte, slik at begge kjenner sine rettigheter, vil det sjeldnere bli aktuelt med tilsidesettelse av skifteavtale.

Min bistand

Jeg har lang erfaring med utforming av skifteavtaler på vegne av klienter. I noen saker representerer jeg begge ektefellene og gir en upartisk fremstilling av reglene og bistår med utforming av avtale i tråd med hva partene kommer frem til. I andre tilfeller er det et høyere konfliktnivå mellom ektefellene. Min erfaring er at det i disse sakene ofte er mer hensiktsmessig å være representert med hver sin advokat. Gjerne vil advokatene på hver side bidra til at det er mulig med en minnelig skifteavtale. Er det ikke mulig å finne løsning, er hender det at en av partene tar saken inn for domstolen.

Februar 2022

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen