Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen representerte klient for tingretten og lagmannsretten i sak som bl.a. gjaldt spørsmålet om å innløse festetomt. Det var også et spørsmål hvorvidt eiendommen egentlig tilhørte den såkalte fester, og at det ikke forelå en et festeforhold. Advokat Midling-Hansen vant frem på vegne av sin klient både i tingretten og lagmannsretten, og klienten ble tilkjent fulle sakskostnader for begge instanser.

Bortfester i saken er en av landets største grunneiere og bortfestere. Fester hadde krevd innløsning av eiendommen han antok var en festetomt. Fra bortfester ble det gitt tilbud om innløsning av eiendommen til 40 % av tomteverdien. Fester på den annen side, representert ved advokat Midling-Hansen, hevdet kontrakten var evigvarende (uten oppsigelsesadgang) og at innløsningssummen skulle være 25 ganger festeavgiften oppregulert på innløsningstidspunktet. Forskjellen i innløsningssum var på flere hundre tusen kroner. For privatpersonen var det snakk om et betydelig beløp.

Fester ved advokat Midling-Hansen kom med forlikstilbud til bortfester som innebar at fester kunne innløse eiendommen til 25 ganger festeavgiften. Dette forlikstilbudet ble fremsatt gjentatte ganger før saken kom for retten.

Bortfester sto fast på at det var tale om en tidsbegrenset kontrakt, og at det derfor skulle betales 40 % av tomteverdien i innløsningssummen. De var ikke villig til å akseptere forlikstilbudet fra fester.

Saken ble tatt til retten av fester, representert ved advokat Midling-Hansen. I tingretten fikk fester medhold i at det var tale om en grunnbyrde, og at eiendommen faktisk var eid av den såkalte fester, ikke av bortfester. Dette medførte også at fondet ble dømt til å betale alle sakskostnader privatpersonen hadde hatt.

Bortfester ga seg ikke med dette, men anket til lagmannsretten. For lagmannsretten fortsatte bortfester å hevde at kontrakten ikke var evigvarende, men tidsbegrenset.

Lagmannsretten har i en lang avgjørelse kommet til at det er tale om en tidsubegrenset og uoppsigelig (evigvarende) festekontrakt. Dette hadde den aktuelle fester tilbudt som løsning i flere omganger og han fikk dermed tilkjent alle sine sakskostnader for både tingretten og lagmannsretten. Advokat Midling-Hansen vant i praksis frem med saken for sin klient, som var strålende fornøyd.

Saken føyer seg inn i rekken av avgjørelser omkring hvorvidt en kontrakt er evigvarende eller ikke, et spørsmål som har kommet opp flere ganger de siste årene. Det blir en konkret avgjørelse om en kontrakt er evigvarende eller ikke, likevel er det flere avgjørelser som indikerer at bortfestere uten tilstrekkelig grunnlag hevder at kontrakter er tidsbegrenset.

Sitter du på en tilsvarende problemstilling kan advokat Midling-Hansen bistå deg med vurdering og evt. prosess. Ta kontakt for en vurdering.

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen

Mars 2022