Forlik er ofte en hensiktsmessig og ønskelig løsning på tvister, særlig i barnefordelingssaker. Forlik er avtaler mellom parter som løser i saken, istedenfor at det må ende med rettsavgjørelse fra domstolene. Avgjørelser har partene ikke kontroll over og resultatet kan ende annerledes enn det man ønsker og kanskje tror.

En barnefordelingssak hvor advokat Midling-Hansen bisto mor endte til slutt med forlik. Saken var vanskelig, og mor hadde både far og barnevernet i mot seg. Mor ble over lengre tid nektet kontakt med sønnen av far. Far ble støttet av barnevernet.

Mor på sin side mente sønnen faktisk ville bo hos henne, og at sønnens egen mening ikke ble vektlagt, samt at det var forhold hos far som gjorde at fast bosted (daglig omsorg) hos han ikke var det beste.

Etter en lengre og omfattende prosess både i og utenfor domstolen endte saken til slutt med forlik mellom partene hvoretter far gikk med på at sønnen skulle bo hos mor fast. Samværet med far skulle skje etter nærmere avtale mellom far og sønn. Sønnen ble til slutt hørt. Det var i hovedsak en sakkyndig oppnevnt for retten som tok avstand fra far og barnevernets standpunkt. Den sakkyndige la stor vekt på sønnens egne uttalelser.

Mor var fornøyd med løsningen, som i det vesentlige var i tråd med hva hun hadde ment hele veien. Løsningen ble nedfelt i et forlik (avtale).

Ta kontakt hvis du ønsker bistand med din sak!

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen