Klienten til advokat Midling-Hansen utsatt for en begjæring om midlertidig forføyning i sak som gjaldt tvist om vei og adkomst. Kravet om midlertidig forføyning ble avvist av retten og klienten til advokat Midling-Hansen fikk tilkjent alle sin advokatkostnader.

Sak om midlertidig forføyning er en hastesak for retten og som forutsetter at visse sentrale vilkår er oppfylt. Det skal bl.a. sannsynliggjøres et hovedkrav og en såkalt sikringsgrunn. Hovedkrav kan f.eks. være at man hevder å har en veirett over en eiendom. Sikringsgrunn er at a) saksøktes adferd gjør det nødvendig med midlertidig sikring av kravet fordi forfølgning eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort, eller b) når det finnes nødvendig for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, eller for å hindre voldsomheter som saksøktes adferd grunn til å frykte for.

Det er også andre vilkår, f.eks. at midlertidig forføyning – som et ekstraordinært virkemiddel – er «nødvendig». Saken skal ikke kunne løses på en annen måte, f.eks. ved en minnelig løsning. Det skal også foretas en forholdsmessighetsvurdering – den skade eller ulempe saksøkte blir påført skal ikke stå i «åpenbart misforhold» til den interesse saksøker har i at forføyning blir besluttet.

I saken var det tvist om en veirett. Klienten til advokat Midling-Hansen hadde påbegynt et gjerde som motparten hevdet krenket en påstått veirett. Etter at klienten til advokat Midling-Hansen hadde fjernet det vesentlige av gjerdet, valgte motparten likevel å ta ut en begjæring om midlertidig forføyning.

Advokat Midling-Hansen gjorde på vegne av sin klient gjeldende at det ikke var sannsynliggjort noe hovedkrav (veirett), og at det uansett ikke var grunnlag for noe begjæring om midlertidig forføyning, bl.a. fordi gjerdet jo var tatt ned.

Retten var enig i at det ikke var grunnlag for noen begjæring om midlertidig forføyning. Kravet ble ikke tatt til følge og motparten ble dømt til å betale alle advokatkostnadene til advokat Midling-Hansens klient.

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen

Januar 2022